Sodowanie i Piaskowanie metod KWIKBLAST?SYSTEM.

a) Opis systemu
b) Sodowanie
c) Pozostae cierniwa w systemie Kwikblast
d) Zakres zastosowania systemu Kwikblast
e) Atesty, dopuszczenia i certyfikaty dla Systemu?Kwikblast

a) Kwikblast?System jest precyzyjnym, nowoczesnym, przyjaznym dla rodowiska urzdzeniem do obrbki strumieniowo ? ciernej powierzchni o szerokim zastosowaniu.

KWIKBLAST?SYSTEM zosta opatentowany w Anglii przed 12 laty i zyska w wiecie du popularno, zwaszcza w Ameryce i Austrtalii. Kwikblast jest typoszeregiem oczyszczarek o pojemnoci zbiornika na wod od 15 do 250 litrw, czyszczc powierzchni zawiesin wodn cierniwa, wyrzucan z dyszy na powierzchnie oczyszczan przy uyciu strumienia spronego powietrza. Woda podawana jest do urzdzenia z sieci wodocigowej lub ze zbiornika zapasowego zintegrowanego z oczyszczark i lekko sprana w samym urzdzeniu czyszczcym do okoo 12 barw, przy uyciu spronego powietrza. Sprone powietrze suy, te do wyrzucania mieszaniny wody i cierniwa poprzez tradycyjn dysz. Pozwala to usytuowa ten system oczyszczania strumieniem ciernym midzy czyszczeniem wod pod wysokim i bardzo wysokim cinieniem, a tradycyjnym system piaskarskim gdzie uywa si dysz zraszajcych cierniwo. Opatentowane rozwizania pozwalaj na znaczne zaoszczdzenie cierniwa przypadajce na oczyszczenie 1 m2 powierzchni. Okoliczno ta pozwala zastosowa w tej nowej metodzie, cierniwa drosze, ale bardziej skrawne bez odczuwalnego wzrostu kosztu oczyszczania. Uzyskuje si to dziki znacznemu wzrostowi wydajnoci przy stosowaniu agresywniejszych cierniw i jednoczesnym mniejszemu ich zuyciu.
Dziki tworzeniu w zbiorniku roboczym zawiesiny cierniwa w wodzie, wyrzucana przez sprone powietrze mieszanina wody i cierniwa, gdzie kade ziarno cierne posiada otoczk wodn.

Pozwala to uzyska:

1. Wiksz energie kinetyczn ziaren ciernych na skutek zwikszenia masy ziaren, a wic pozwala podwyszy efekt skrawania, co powoduje szybsze nadawanie powierzchni oraz wikszej chropowatoci. Uzyskuje si mniejsze zuycie cierniwa o ponad 50% z moliwoci poprawienia jeszcze tych relacji przy zastosowaniu na przykad GARNETU i innych bardziej skrawnych i wydajnych cierniw, ktre maj wiksz mas ziarna od piasku, s od niego twardsze i posiadaj bardziej ostre krawdzie.

2. Otoczka wodna i krople wody bez zawartoci cierniwa usuwaj urobek strumienia ciernego z pola jego dziaania oraz uyte cierniwo, odsaniajc powierzchnie lepiej przyczepne oraz jednoczenie podwaajc ssiednie, nie objte bezporednim oddziaywaniem strumienia ciernego powierzchnie usuwanych powok. Dziki temu szybciej usuwa si zanieczyszczenia z obrabianej powierzchni.

3. Dodatkowym efektem takiej obrbki, jest jednoczesne zmywanie powierzchni z pyw, zatuszcze, soli rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych oraz innych zanieczyszcze.

4. Otoczka wodna na cierniwie pozwala zmniejszy tarcie w wewntrznej powierzchni dyszy i wy, co znacznie zwiksza ich ywotno oraz pozwala na dodatkowe przyspieszenie ziarna ciernego wylatujcego z dyszy zwikszajc skrawnoci czyli wydajnoci stosowanego cierniwa.

5. Zmniejszenie pylenia wzrasta do ponad 95%, a odpryski cierniwa i zanieczyszcze obcione wilgoci maj mniejszy zasig (nie przekraczajcy 3 m od powierzchni zderzenia strumienia ciernego). Istniej, wic znacznie dogodniejsze warunki do zebrania mokrego cierniwa i szkodliwych zanieczyszcze na podoonych foliach, bez koniecznoci stosowania szczelnych oson i wentylowania stanowiska pracy.

6. Gono pracy stanowiska pracy Systemem?Kwikblast jest o 15 decybeli mniejsza, ni przy suchym piaskowaniu.

7. Uzyskuje si dany profil chropowatoci, na przykad GARNETEM, okrelony parametrem Rz na poziomie okoo 60 do 120 ?m, stosownie do wielkoci zastosowanych ziaren ciernych, wielkoci zastosowanego cinienia, twardoci oczyszczanej powierzchni oraz rodzaju zanieczyszcze. cierniwa posiadajce ostre, samo odnawiajce si krawdzie tnce i ostre wierzchoki daj profil o charakterze dziki wikszemu rozwiniciu w ten sposb powierzchni (nawet przy tym samym poziomie parametru chropowatoci). Sprzyja to wzrostowi przyczepnoci nakadanych nastpnie powok ochronnych i klejw, zgodnie z teori si spjnoci midzyczsteczkowej Van der Waals?a.

b) Sodowanie

Materiaem czyszczcym w procesie sodowania jest soda, ktra jest dla czowieka cakowicie nieszkodliwa, a dla rodowiska naturalnego neutralna. Co istotne, przy usuwaniu pozostaoci po czyszczeniu wystarczy uy wody, ktra cakowicie rozpuszcza sod.

Oczyszczanie sod polega wyrzucaniu rozpdzanych granulek sody ze zbiornika poprzez w cinieniowy na element oczyszczany i wywoaniu ich "eksplozji" w trakcie uderzania w powierzchni. Ze wzgldu na due rozproszenie energii, czyszczona powierzchnia pozostaje wolna od zabrudze a sam materia nosi niewielkie lady zarysowa. W porwnaniu do piaskowania, ktre daje powierzchnie zmatowion, z gbokimi ladami czyszczenie sod mona uzna za prawie bezinwazyjne.

Uywanie sody do czyszczenia powierzchni z farb (bez niszczenia struktury metalu, szyby), gumy, chromu czy aluminium, a take do oczyszczania wszelkiego rodzaju delikatnego oprzyrzdowania oraz powierzchni, eliminujc piaskowanie, skrobanie, mycie czy wszelkie inne destrukcyjne metody oczyszczania wod lub kwasami to nie tylko ochrona rodowiska, to gwnie zysk na czasie, zmniejszenie kosztw pracy i nasze bezpieczestwo. Sodowanie jest take odpowiednie przy oczyszczaniu maszyn w przemyle spoywczym. Jest ekologicznym czyciwem, nie wytwarza odoru, w peni bezpieczne dla rodowiska, bo w 100% rozpuszczalne w wodzie, atwe do uprztnicia po zuyciu, mona take spukiwa do studzienki.


Soda doskonale nadaje si do czyszczenia takich przedmiotw jak:

- maszyn przemysowych (odlewniczych, gumowych, plastikowych ?)
- zbiornikw (spoywcze, paliwowe, cysterny, ruszty, pojemniki ?)
- ulic i chodnikw (beton, kostka, bruk, betony ?)
- kadubw odzi i jachtw (usuwanie glonw, naroli ?)
- czci samochodowych (osony, obudowy, way, drki ?)
- konstrukcji metalowych (mosty, schody, hale, barierki, dachy ?)
- elewacji budynkw (graffiti, fugi, cegy, pomniki, wylewki betonowe, kostka brukowa,?)
- basenw, fontanny
- maszyn rolniczych - maszyn spoywczych (linie produkcyjne, masarnie, mleczarnie, silosy)
- usuwanie rdzy
- usuwanie farb i lakierw (renowacja starych samochodw, felgi, ramy, nadwozia, podwozia, naczepy..

c) Pozostae cierniwa w systemie Kwikblast

Zastosowanie poszczeglnych cierniw w Systemie?Kwikblast jest nastpujce:

1. Piasek kwarcowy - o coraz bardziej ograniczonym zastosowaniu, do konstrukcji stalowych i mostowych montowanych w terenie otwartym i podczas ich montau, remontw i konserwacji. Do czyszczenia murw, elewacji i tynkw z wyjtkiem zabytkw. Do chropowacenia powierzchni wymalowa nakadanych po duszej przerwie przed naoeniem nastpnej powoki, dla poprawienia ich przyczepnoci.

2. Garnet ? cierniwo szeroko stosowane za granic, stosowany podobnie jak piasek, o znacznie wikszej jednak wydajnoci ni piasek kwarcowy oraz o duo mniejszej iloci powstaego odpadu. Stosowany jest do czyszczenia wszelkiego rodzaju obiektw zabytkowych, dostosowujc granulacj do twardoci i trwaoci materiau, z ktrego s one wykonane. Istniej ju systemy odzyskiwania Garnetu do ponownego jego uycia.

3. Oliwin ? cierniwo mineralne ustpujce wydajnoci i wielkoci zuycia Garnetowi, stosowany tam gdzie jest jego wiksza poda.

4. Elektrokorund ? stosowany do obrbki bardzo twardych materiaw, takich jak stal utwardzana cieplnie, lub miejscowo utwardzona podczas plazmowego cicia metali oraz do destrukcji elbetu.

5. Karborund ? (SiC) jedynie od destrukcji betonu ze wzgldu na jego wysok cen.

6. Kulki szklane i grys szklany ? do usuwania starych znakw na powierzchniach drg asfaltowych i betonowych.

d) Zakres zastosowania systemu Kwikblast.

1. Usuwanie starych zdegradowanych powok lakierniczych, a szczeglnie wykonanych z farb miniowych, chromianowych, z pigmentacj zawierajc kadm oraz farb smoowych, ktre s niebezpieczne dla rodowiska naturalnego. Istnieje wiksza ni w innych metodach moliwo wychwycenia szkodliwej substancji oraz powstanie duo mniejszej iloci odpadu kwalifikowanego jako niebezpieczny przy stosowaniu Systemu?Kwikblast, jak te istnieje realna moliwo dziki niemu zastosowania bardziej skrawnych ni piasek, czy uel cierniw.

2. Usuwanie powok z tworzyw sztucznych i gumy, oraz oczyszczaniu form i kokili odlewniczych, szklarskich, form wtryskowych i wyprasek z tworzyw sztucznych oraz gumy.

3. Usuwanie azbestu.

4. Prace w atmosferze zagroonej wybuchem i zaponem, gdzie sucha obrbka strumieniowo ? cierna nie jest moliwa, na skutek zjawiska iskrzenia suchych cierniw, takich jak na przykad rutw, oraz powstawanie przy suchym piaskowaniu i kuleczkowaniu kulkami szklanymi adunkw elektrycznoci statycznej, ktre mog by w niedostatecznym stopniu zneutralizowane poprzez uziemienie wa oczyszczarki i caego urzdzenia czyszczcego. Najmniej elektryzuj si GARNET i Elektrokorundy. Ta waciwo metody Kwikblast predysponuje j do stosowania w przemyle wydobywczym ropy i gazu, przetwrstwa ropy i gazu, stacjach paliw, przemyle chemicznym i materiaw wybuchowych, platformach wydobywczych ropy i gazu, grnictwie wgla kamiennego (kopalnie tzw. ?metanowe?), transporcie materiaw wymienionych materiaw drog morsk, drogow i torow. Stoczniach remontowych, tankowcw i innych jednostek pywajcych, zbiornikw paliwowych, urzdze wytwrczych oraz przesyowych, stosowanych w powyszych branach przemysowych i transporcie.

5. Usuwanie powok w przemyle lotniczym i samochodowym, dobierajc cierniwa i ich granulacje oraz wysokoci cinienia, stosownie do potrzeb.

6. Usuwanie Graffiti z murw, tynkw i rodkw transportu. Tradycyjne metody usuwania graffiti w przeszoci okazyway si drogie, niebezpieczne i bardzo pracochonne, i czciej nie przynosiy odpowiednich rezultatw, pozostawiajc widoczn smug po graffiti na powierzchni.

System Quill Falcon Kwikblast? usuwa graffiti w cigu sekund przy mniejszej obsadzie, bez zagroenia toksycznego i bez ladw smug po graffiti, uszkadzajc jedynie w stopniu minimalnym poddawan obrbce powierzchni.

e) Oczyszczarki Systemu?Kwikblast firmy Quill Falkon posiadaj wszelkie wymagane w Unii Europejskiej atesty, dopuszczenia i certyfikaty, takie jak:

? Certyfikat TV i BASEEFA;
? znak bezpieczestwa CE Ex II 2 G c T 5 II B;
? odpowiada Dyrektywie Unii Europejskiej 94/9EC Aneks VIII;
? dopuszczenie do aplikacji w 1 strefie zagroenia wybuchem przez BASEEFA;
? odpowiada wszelkim regulacjom bezpieczestwa i poziomu zabezpiecze;
? jest antystatyczny, bezpieczny nie posiada czci wirujcych ani iskrzcych;
? jest przyjazny rodowisku z powodu braku pylenia i niskiej gonoci;
?dopuszczony do prac na platformach wiertniczych przez OFFSHORE EUROPE OIL & GAS EXHIBITION & CONFERENCE;

f) Galeria

Poniej przedstawiono zdjcia elementw poddanych obrbce przy uyciu Systemem?Kwikblast oraz zastosowaniu cierniwa w postai Kwanego Wglanu sodu (soda spoywcza).